دانشگاه فنی برلینTechnische Universität Berlin

 

دانشگاه فنی برلین (TU Berlin) در سال ۱۸۸۴ در شهر برلین ساخته شد. این دانشگاه عضو ۹TU  که در آن ۹ دانشگاه صنعتی و آلمان مشارکت دارند، می‌باشد. حدود ۳۴۰۰۰ دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل می‌باشند که حدود ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاه برلین را دانشجویان خارجی را تشکیل می دهد. هیئت علمی دانشگاه دارای ۸ عضو برندهٔ جایزهٔ نوبل می‌باشد.

مدرک زبان

 

برای دروس به زبان انگلیسی:

آیلتس ۶

 

برای دروس به زبان آلمانی:

DSH 2 or 3

 

*حداقل یک سال سابقه کار

 

 

برای مطالعه مقاله اپلای برای مقطع کارشناسی ارشد در آلمان کلیک نمایید.

 

 

شهریه ها

۲۰۰۰۰ یورو برای کل مقطع فوق لیسانس

 

مهلت ثبت نام

۱۵ ژانویه ۲۰۱۸

 

 

برای مطالعه شرایط تحصیل در آلمان کلیک نمایید.

 

 

 

رشته های مقطع لیسانس دانشگاه فنی برلین

 

Courses of Study Qualification Start Admission
(۱st and higher course semester)
Arbeitslehre (Lehramt) / Prevocational Education (teacher training course) B.A. (L) WS NC
Architektur / Architecture
B.Sc. WS NC
Bauingenieurwesen / Civil Engineering B.Sc. WS+SS NC
Bautechnik (Lehramt) / Structural Engineering (teacher training course)
B.Sc. (L) WS no NC!
Biotechnologie / Biotechnology B.Sc. WS NC
Brauerei- und Getränketechnologie / Brewing and Beverage Technology B.Sc. WS NC
Chemie / Chemistry B.Sc. WS no NC
Chemieingenieurwesen / Chemical Engineering 
B.Sc. WS NC
Economics B.Sc. WS NC
Elektrotechnik / Electrical Engineering
– Electrical Power Engineering
– Electronics and Information Technology
B.Sc. WS no NC
Elektrotechnik (Lehramt) / Electrical Engineering (teacher training course) B.Sc. (L) WS no NC!
Energie- und Prozesstechnik / Energy Engineering and Process Engineering
– Energy Engineering
– Process Engineering
– Building Engineering
B.Sc. WS+SS NC
(from 2ndFS no NC)
Ernährung Lebensmittelwissenschaft (Lehramt) / Food Science and Nutrition (teacher training course) B.Sc. (L) WS NC
Fahrzeugtechnik (Lehramt) / Automotive Engineering (teacher training course) B.Sc. (L) WS no NC!
Geotechnologie / Geotechnology B.Sc. WS no NC
Informatik / Computer Science°° B.Sc. WS no NC
Informationstechnik (Lehramt) / Information Technology (teacher training course) B.Sc. (L) WS no NC!
Informationstechnik im Maschinenwesen / Computational Engineering Sciences
B.Sc. WS+SS no NC
Kultur und Technik mit dem Kernfach Kunstwissenschaft / Culture and Technology – core subject Art History B.A. WS NC
Kultur und Technik mit dem Kernfach Philosophie / Culture and Technology – core subject Philosophy B.A. WS NC
Kultur und Technik mit dem Kernfach Sprache und Kommunikation / Culture and Technology – core subject Language and Communication B.A. WS NC
Kultur und Technik mit dem Kernfach Wissenschafts- und Technikgeschichte / Culture and Technology – core subject History of Science and Technology B.A. WS NC
Landschaftsarchitektur /  Landscape Architecture 
B.Sc. WS NC
Land- und Gartenbauwissenschaft / Landschaftsgestaltung (Lehramt) – Agricultural and Horticultural Sciences (teacher training course)  B.Sc. (L) WS no NC!
Lebensmittelchemie / Food Chemistry S WS NC
(S: from 3rd FS no NC)
Lebensmitteltechnologie / Food Technology B.Sc. WS NC
Maschinenbau / Mechanical Engineering
B.Sc. WS+SS NC
Mathematik / Mathematics B.Sc. WS+SS no NC
Medieninformatik / Digital Media & Technology B.Sc. WS NC
Medientechnik (Lehramt) / Media Technology (teacher training course) B.Sc. (L) WS no NC!
Metalltechnik (Lehramt) / Metal Engineering (teacher training course) B.Sc. (L) WS no NC!
Nachhaltiges Management
Sustainable Management
B.Sc. WS NC
Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft / Natural Sciences in the Information Society B.Sc. WS no NC
Ökologie und Umweltplanung / Ecology and Environmental Planning
B.Sc. WS NC
Physik / Physics B.Sc. WS+SS no NC
Physikalische Ingenieurwissenschaft / Engineering Science
– Numeric und Simulation
– Fluid Mechanics
– Mechatronics
– Solid state Mechanics
– Thermodynamics
– Technical Acoustics
B.Sc. WS+SS NC
Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung / Sociology and Technology Studies B.A. WS NC
Stadt- und Regionalplanung / Urban and Regional Planning B.Sc. WS NC
Technische Informatik / Computer Engineering B.Sc. WS no NC
Technischer Umweltschutz / Environmental Science and Technology B.Sc. WS no NC
Technomathematik / Technomathematics B.Sc. WS+SS no NC
Verkehrswesen / Transport Systems
– Transportation Planning and Operation
– Vehicle Engineering
– Aeronautics and Astronautics
– Navel Architecture and Ocean Engineering
B.Sc. WS+SS NC
Werkstoffwissenschaften / Materials Science
B.Sc. WS+SS no NC
Wirtschaftsinformatik / Business Informatics
B.Sc. WS NC
Wirtschaftsingenieurwesen / Industrial Engineering and Management
Technical Fields:
– Civil Engineering
– Chemistry / Process Engineering
– Mechanical Engineering / Transport Systems
– Electrical Engineering / Information- und Communication systems
B.Sc. WS+SS NC
Wirtschaftsmathematik / Business Mathematics B.Sc. WS+SS no NC

 

رشته های مقطع فوق لیسانس

Courses of study Qualification Start Admission
Arbeitslehre/Prevocational Education (teacher training program)
M.Ed. WS no NC
Architektur/Architecture 
M.Sc. WS NC
Architecture – Typology ° (in English) M.Sc. WS NC
Audiokommunikation und -technologie / Audio Communication and Technology M.Sc. WS no NC
Automotive Systems M.Sc. WS+SS no NC
Bauingenieurwesen Civil Engineering M.Sc. WS+SS NC
Bautechnik / Structural Engineering (teacher training program)
M.Ed. WS no NC
Bildungswissenschaft – Organisation und Beratung / Educational Sciences – Consulting and Organizational Development M.A. WS NC
Biologische Chemie / Biological Chemistry
M.Sc. WS+SS NC
Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering M.Sc. WS+SS NC
Biotechnologie / Biotechnology M.Sc. WS+SS no NC
Brauerei- und Getränketechnologie / Brewing and Beverage Technology M.Sc. WS+SS NC
Chemie / Chemistry M.Sc. WS+SS NC
Chemical Engineering M.Sc. WS+SS NC
Computational Neuroscience°
(in English)
M.Sc. WS NC
Computer Engineering M.Sc. WS+SS no NC
Computer Science ° (in English) M.Sc. WS+SS no NC
Deutsch als Fremd- und Fachsprache / German as a Foreign Language M.A. WS NC
Elektrotechnik / Electrical Engineering M.Sc. WS+SS no NC
Elektrotechnik / Electrical Engineering (teacher training program)
M.Ed. WS no NC
Elektrotechnik/Informationstechnik als Quereinstieg / Media Technology and Information Technology (teacher training program)
M.Ed. WS no NC
Energie- und Verfahrenstechnik / Energy Engineering and Process Engineering M.Sc. WS+SS no NC
Environmental Planning(Umweltplanung)°
(partly in English)
M.Sc. WS NC
Ernährung/
Lebensmittelwissenschaft /
 Food Science and Nutrition (teacher training program)
M.Ed. WS no NC
Fahrzeugtechnik / Vehicle Engineering M.Sc. WS+SS NC
Fahrzeugtechnik (Lehramt) / Automotive Engineering (teacher training program)
M.Ed. WS no NC
Gebäudeenergiesysteme / Building Energy Engineering M.Sc. WS+SS no NC
Geodesy and Geoinformation Science ° (in English) M.Sc. WS no NC
Geotechnologie / Geotechnology M.Sc. WS no NC
Geschichte und Kultur der
Wissenschaft und Technik /
 History and Culture of Science and Technology
M.A. WS+SS no NC
Historische Bauforschung und Denkmalpflege / Building Archeology and Heritage Conservation M.Sc. WS NC
Historische Urbanistik/Historical Urban Studies M.A. WS no NC
Human Factors M.Sc. WS+SS NC
ICT Innovation°
(in English)
(in cooperation with EIT ICT Master School)
doublee degree + certificate WS KTH Stockholm
Industrial and Network Economics (MINE)°
(in English)
M.Sc. WS NC
Informationstechnik (Lehramt) /Information Technology (teacher training program)
M.Ed. WS no NC
Informationstechnik im Maschinenwesen / Computational Engineering Sciences M.Sc. WS+SS no NC
Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES)°
(in English)
M.Sc. / double degree WS NC
Interdisziplinäre Antisemitismusforschung /Interdisciplinary Research of Anti-Semitism M.A. WS NC
Kunstwissenschaft / Art History M.A. WS+SS no NC
Landschaftsarchitektur / Landscape Architecture M.Sc. WS NC
Land- und Gartenbauwissenschaft/
Landschaftsgestaltung / Agricultural and Horticultural Sciences (teacher training program)
M.Ed. WS no NC
Lebensmitteltechnologie / Food Technology M.Sc. WS NC
Luft- und Raumfahrttechnik / Aeronautics and Astronautics M.Sc. WS+SS NC
Maschinenbau / Mechanical Engineering M.Sc. WS+SS NC
Mathematik/Mathematics M.Sc. WS+SS no NC
Medieninformatik / Digital Media & Technology  M.Sc. WS NC
Medientechnik (Lehramt) / MediaTechnology (teacher training program)
M.Ed. WS no NC
Medienwissenschaft / Media Studies M.A. WS NC
Metalltechnik / Metal Engineering (teacher training program)
M.Ed. WS no NC
Ökologie und Umweltplanung / Ecology and Environmental Planning M.Sc. WS NC
Patentingenieurwesen / Patent Engineering M.Sc. WS NC
Philosophie des Wissens und der Wissenschaften / Philosophy of Knowledge and Science M.A. WS+SS no NC
Physik/Physics M.Sc. WS+SS no NC
Physikalische
Ingenieurwissenschaft / Engineering Science
M.Sc. WS+SS no NC
Planung und Betrieb im
Verkehrswesen / Transportation Planning and Operation
M.Sc. WS+SS NC
Polymer Science °
(in English)
M.Sc. WS+SS NC
Process Energy and
Environmental Systems
Engineering (PEESE)

(in English)
M.Sc. WS NC
Produktionstechnik / Production Engineering M.Sc. WS+SS NC
Regenerative Energiesysteme / Renewable Energy Systems M.Sc. WS+SS no NC
Schiffs- und Meerestechnik / Naval Architecture and Ocean Engineering M.Sc. WS+SS NC
Scientific Computing ° (partly in English) M.Sc. WS+SS no NC
Soziologie
technikwissenschaftlicher
Richtung / Sociology and Technology Studies
M.A. WS NC
Sprache und Kommunikation / Language and Communication M.A. WS NC
Stadtökologie / Urban Ecosystem Sciences M.Sc. WS NC
Stadt- und Regionalplanung / Urban and Regional Planning M.Sc. WS NC
Statistik/Statistics M.Sc. WS NC
Technischer Umweltschutz / Environmental Science and Technology M.Sc. WS+SS no NC
Technomathematik / Technomathematics M.Sc. WS+SS no NC
Urban Design ° (in English) M.Sc. WS NC
Werkstoffwissenschaften / Materials Science M.Sc. WS+SS no NC
Wirtschaftsinformatik/Information Systems Management° M.Sc. WS+SS NC
Wirtschaftsingenieurwesen / Industrial Engineering and Management M.Sc. WS+SS NC
Wirtschaftsmathematik / Business Mathematics M.Sc. WS+SS no NC

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *